Головна

Технологія прогнозних розрахунків

Оплата працi та доходи типу заробітної платні. Як правило, для прогнозу оплати в якості вихідних є дані за обсягом і динаміку ВВП за галузями ринкового сектору та галузей, які надають неринкові послуги - фінансується в основному з держбюджету і державних позабюджетних фондів. У неринковою секторі фонд оплати праці залежить від ресурсів державного бюджету та визначається звичайно як частка до всіх витрат. Тому р рамках прогнозних розрахунків його можна визначити часток до доданої вартості відповідного сектора:

І7, - *>,/" (41.1)

де Wv К "- оплата праці і додана вартість в неринкових секторі; и1, - частка оплати праці в доданої вартості неринкового сектора.

У секторі ринковому для прогнозу динаміки оплати праці використовується або найпростіше рівняння типу (41.1), що використовує екстраполяцію частки заробітної плати в доданої вартості заряд попередніх років, або економетричні рівняння, що зв'язує динаміку середньої заробітної плати з динамікою виробітку на одного зайнятого в незмінних цінах і індексом цін :

(Hyti) = RYJ Г / LV Р), (41.2)

г д е v 2 Jt L фонд оплати праці, додана вартість, зайнятість у ринковому секторі; Р - індекс цін.

Доходи типа заробітної плати (доходи від підприємств і організацій, крім оплати праці) включають в себе оплату витрат на відрядження, різні виплати робітникам і службовцям, не відносяться відповідно до правил обліку, до фонду зарплати. Величина доходів цього виду складає в даний час кілька відсотків від фонду зарплати та в прогнозних розрахунках визначається часткою до нього на основі значень попередніх років.

Соціальні трансферти. Дана стаття доходів включає пенсії, допомогу, стипендії, відшкодування по страхуванню та ряд інших виплат, які мають незначний обсяг. Основним джерелом пенсій та допомог є нарахування на сплату праці, менш значним - бюджети різних рівнів (в частині дитячих допомог і стипендій). Обсяг відшкодувань по страхуванню за інших рівних умов пропорційний сумі накопичених страхових внесків; спрощення для розрахунків його можна прийняти пропорційним страхових внесків поточного року. Інші ^ виплати визначаються по частці до суми всіх інших елементів.

Таким же способом виконуються розрахунки найважливіших для окремих їх видів - пенсій та допомог з фонду соціального страхування. Необхідно відзначити, що сам рівень норми нарахувань на заробітну плату є важливою змінною економічної політики та прогнозні розрахунки покликані виявити можливі комбінації режимів зростання оплати праці та соціальних нарахувань.

Доходи від власності. Величина доходів від власної нно сті визначав середньорічний сумою заощаджень у вкладах та цінних паперах і середнім відсотком виплат по них. Останній, у свою чергу, залежить передусім від динаміки цін. Доходи від продажу нерухомості визначаються залежно від витрат на її купівлю (останні входять до видаткової частини БДДР).

Тому в загальному вигляді рівняння для розрахунку доходів власності від виглядають таким чином:

(?>/>, + DP 2 + Д / у = r (P) SK, (414)

DP4 = bA + fr5A54, DP5 - b6-(DP, + DP2 + DPy + DP4), DP= ? / № "

де SK - середньорічна величина заощаджень у вкладах та цінних паперах; г - середній рівень відсотка;; Ь »Ь ^ Ьь - коефіцієнти, що визначаються за звітними даними.

Облік середньорічної величини накопичень необхідний в умовах високої інфляції, коли всі номінальні показники протягом року змінюються дуже сильно. В умовах незначної інфляції для розрахунків спрощення можна використовувати показник накопичень ^ на початок року

Доходи від продажу іноземної валюти. Обсяг про да жи насе ленням іноземній геалюти визначається з одного боку, загальними по - ступленіямі її на територію Росії, а також швидкістю її обігу, динамікою курсу долара (євро) щодо динаміки грошових доходів та індексу споживчих цін. Моделювання цих взаємозв'язків являє собою досить складне завдання, тому в якості першого наближення можна використовувати просту залежність доходів від продажу валюти від обсягів її покупок:

DCUR = uCUR, (41.5)

де і - параметр, що визначається за звітними даними.

Доходи від підприємницької діяльності. Е т о в основному до-ходи від індивідуальної діяльності у сфері послуг. Цей показник не міститься в прямій статистичної звітності, а є оцінкою, виробленої Держкомстатом. За способом цієї оцінки він є частиною витрат населення на оплату послуг; у перспективних розрахунках він визначається часток до витрат населення на товари і послуги, обчисленої за даними базового періоду.

DR = dC, (41.6)

де d - коефіцієнт пропорційності.

Інші доходи. У них дві основні складові - прихована оплата праці і доходи від продажу продукції господарств населення на ринках.

Обгрунтований прогноз прихованої оплати праці вимагає перш за все знання того, в яких секторах економіки вона концентрується. Офіційних даних з цього приводу не існує. Наші оцінки показують, що це насамперед торгово-посередницька діяльність та фінансова сфера. Якщо на момент розробки прогнозу структури доходів населення прогнози є галузевої структури економіки, то в залежності від динаміки зазначених секторів може б ть розрахована і динаміка прихованої заробітної плати. У простому випадку прихованою величина оплати праці визначається в залежності від сформованої в звітні роки пропорції з фондом офіційної оплати праці та доходів від підприємницької діяльності.

Динаміка Доходів від продажу продуктів сільського господарства схильна до значних коливань, пов'язаних з погодними умовами окремих років. Загальна ж тенденція полягає в тому, що зі зростанням реального рівня оплати праці та соціальних трансфертів значущість цього джерела доходів знижується спочатку відносно, а потім і абсолютно. Ця статистична залежність можна отримати з звітних даних. .

Таким чином, визначені показники дохідної частини БДДР.

702 Глава 41. Прогнозування доходів та споживання населення

Обов'язкові платежі і різноманітні внески. У загальній сумі податків і зборів складає основну частину податок на доходи фізичних осіб, який в умовах сучасної податкової системи можна вважати пропорційним фонду офіційної оплати праці. Аналогічним чином, можна розраховувати (внески в громадські і кооперативні організації, страхові внески в пенсійні фонди та інші платежі. Платежі зі страхування при зростанні реальних доходів мають тенденцію рости більш швидкими темпами, що відображено може бути ступеневій функцією з показником еластичності, великим 1.Параметри цієї залежності оцінюються регресійний шляхом. Розрахунок величини відсотків за кредит у принципі вимагає побудови балансу заборгованості (у тому числі розшифровки зведеної статті «зміна заборгованості за кредитами») та оцінки на перспективу ставки відсотка за кредити. Спрощена схема розрахунку полягає у визначенні її в незмінних цінах у залежності від зростання реального доходу та коригування її на індекс інфляції, оскільки динаміка її визначає в основному і динаміку процентної ставки.

Приріст заощаджень і купівля валюти. Статистичний аналіз показує, що даний агрегат має стійкою залежністю від динаміки реальних доходів з коефіцієнтом еластичності близько 2. В залежності від коливань динаміки курсу долара (євро) щодо індексу споживчих цін відбувається своєрідна «конверсія» рублевих заощаджень в доларові активи і навпаки.

Далі розрахунок проводиться купівлі валюти в залежності від цієї сумарної величини і динаміки курсу долара, скоригованої на індекс споживчих цін:

CUR = & P / PD) (Д5, + Д52 + & Sy Д56 + + CUR), (41.9)

де g описує регресійну залежність частки покупок валюти від співвідношення індексу цін і курсу долара.

Купівля нерухомості розраховується залежно від розміру реальних наявних доходів та обсягу залучених населенням позик.

Приріст грошей на руках у населення. Величина готівки на руках у населення, якщо швидкість їхнього обігу постійна, повинна бути пропорційна обсягу грошового обороту, відображається сума витрат на товари і послуги. Тому приріст готівки в принципі має бути приблизно пропорційний приросту споживчих витрат. Проте динаміка цієї пропорції в 1990-ті рр.. була нестійкою, що відображало різкі коливання швидкості обігу грошей. У той же час в останні роки частка ДЛ / в загальній сумі доходів коливалася в межах 2-3%. Тому можна використовувати просту залежність:

Ш= BnD. (4111)

Аналогічно визначається обсяг грошей, надісланих з перекладів (за винятком отриманих сум):

EQ= BXiD. (4112)

Витрати населення на товари і послуги. Різниця всіх указу н и х еле-ментов видаткової частини БДДР і загальної величини грошових доходів дозволяє визначити цю змінну:

С = D - TN - AS - CUR - EQ - Ш, (41.13)

Таким чином, визначені показники видаткової частини БДДР. Нагадаємо, що для розрахунку деяких видів доходів використовувалися показники витратної частини БДДР. Для їх визначення, у свою чергу, потрібно знати загальний обсяг доходів. Ця проблема вирішується шляхом завдання наближених значень для зазначених видів доходів і наступних розрахунків ітеративних.