Головна

Тенденції руху іноземного капіталу в російській економіці

Важливою умовою, що активізує розвиток інвестиційної сфери російській економіки, є іноземні інвестиції.

Під іноземними інвестиціями розуміються вкладення іноземного капіталу, а також капіталу зарубіжних філій російських юридичних осіб у підприємства та організації на території Росії з метою одержання прибутку.

Розмістивши інвестиції за кордоном, іноземні інвестори керуються різними цілями і мотивами: пошук ринків збуту; отримання додаткових, дешевих джерел сировини і дешевої та кваліфікованої робочої сили; зниження витрат виробництва і реалізації продукції за рахунок використання місцевих переваг; наявність природних ресурсів; стратегічне положення країни. Проте кінцевою метою вкладення іноземного капіталу є одержання більш високого прибутку.

Критерієм привабливості національної економіки для іноземних інвесторів є рівень ризику підприємницької діяльності.

За загальносвітовою масштабами приплив іноземних інвестицій в російську економіку є незначним. У 2002 р., при загальному обсязі світових прямих іноземних інвестицій в сумі 651 млрд дол, на Росію припадало лише близько 4,0 млрд дол США.

За підсумками 2003 року сукупний обсяг накопичених іноземних інвестицій в економіці Росії склав 57,0 млрд дол, або інвестиції приросли у порівнянні з 2002 р. на 32,9%. При цьому прямі інвестиції склали 26,1 млрд дол., або приросли на 12,9%, портфельні інвестиції - 1,4 млрд дол, або приріст склав 2,1%, та інші інвестиції склали 29,4 млрд дол. - приріст 40,7%. Таким чином, у складі накопичених іноземних інвестицій найбільш динамічно зростають інші інвестиції.

Найбільшу питому вагу в накопиченому іноземному капіталі припадає також на інші інвестиції - 51,7%, які здійснюються на поворотній, платній та строковій основі (у 2002 р. їх частка склала 49,2%), частка прямих інвестицій склала 45,8% ( в 2002 р. - 47,4%), частка портфельних - 2,5% (у 2002 р. - 3,4%). Таким чином, в накопичених інвестицій спостерігається збільшення частки інших інвестицій і скорочення частки прямих і портфельних інвестицій, що свідчить про погіршення структури накопичених іноземних інвестицій в економіці Росії.

У 2003 р. у економіку Росії надійшло 29,7 млрд дол. іноземних інвестицій, або на 50,1% більше, ніж у 2002 р., у тому числі обсяг прямих іноземних інвестицій склав 6,8 млрд дол, або збільшився на 69 , 4%. Прямі інвестиції збільшилися в основному за рахунок зростання кредитів, отриманих від зарубіжних співвласників організацій, які приросли на (Й-Д%, внесків у статутний капітал - приріст на 31,0% та інших прямих інвестицій - збільшилися в 2,5 рази і скоротилися за рахунок вкладень в лізингові операції - на 29,8%.

Обсяг портфельних інвестицій склав 401 млн дол, або 84,9% в порівнянні з 2002 р. При цьому портфельні інвестиції збільшилися за рахунок вкладень в акції та паї - на 30,5% і скоротилися за рахунок вкладень у боргові цінні папери підприємств - на 75,4%.

Обсяг інших інвестицій склав 22,5 млрд дол, або збільшився на 47,1%. Інші інвестиції зростали за рахунок торговельних кредитів, які склали майже 3,0 млрд дол, або приросли на 32,6%, та інших кредитів, обсяг яких досяг 19,2 млрд дол, а приріст 48,7%, у тому числі інші кредити на термін понад 180 днів склали 15,2 млрд дол., або збільшилися на 66,3%.

При цьому в річному обсязі іноземних інвестицій доля інших інвестицій скоротилася з 77,4% у 2002 р. до 75,8% у 2003 р., частка прямих інвестицій збільшилася з 20,2 до 22,8%, а частка портфельних інвестицій зменшилася з 2,4 до 1,4%.

Скорочення частки інших інвестицій і збільшення частки прямих інвестицій свідчать про формування позитивних тенденцій в структурі іноземних інвестицій.

Основними країнами-інвесторами, які постійно здійснюють значні інвестиції, є Німеччина, США, Кіпр, Великобританія, Франція, Нідерланди. На частку цих країн приходилося 68,7% від загального обсягу накопичених іноземних інвестицій, у тому числі на частку прямих - 68,2% від загального обсягу накопичених прямих іноземних інвестицій. У 2003 р. в економіку Росії надійшли інвестиції з 117 країн (у 2002 р. - з 106 країн і в 2001 р. - з 109стран).

У структурі сукупних накопичених іноземних інвестицій склалися наступні тенденції руху іноземного капіталу. За 2000-2003 рр.. скоротилася питома вага накопичених іноземних інвестицій Німеччини, Франції, Італії та збільшилася питома вага Кіпру, Великобританії, Нідерландів. Сформувалася тенденція припливу іноземних інвестицій в російську економіку з країн, що не є провідними світовими експортерами капіталу, наприклад Кіпру, Гибралтару, Віргінських островів (брит.).

Найбільш привабливими для закордонних інвесторів галузями економіки є: торгівля та громадське харчування, промисловість, спільна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку.

Протягом 2000-2003 рр.. найбільш динамічно іноземні інвестиції зростали: у спільну комерційну діяльність по забезпеченню функціонування ринку; в торгівлю та громадське харчування; у будівництво; в промисловість; в сільське господарство; у сферу фінансів, кредиту, страхування та пенсійного забезпечення; у житлово-комунальне господарство; зменшилися інвестиції на розвиток транспорту й зв'язки.

У результаті відбулися зміни галузевої структури іноземних інвестицій у національній економіці. Зменшилася доля іноземних інвестицій в промисловості, сільському господарстві і, особливо значно, на транспорті і зв'язку, а також в житлово-комунальному господарстві, у сфері фінансів, кредиту, страхування та пенсійного забезпечення і управління і збільшилася в торгівлі і громадському харчуванні, загальною комерційної діяльності щодо забезпечення функціонування ринку і в будівництві.

У галузях промисловості частка іноземних інвестицій: збільшилася в паливній промисловості, у тому числі в нафтовидобувній та нафтопереробній промисловості, кольорової металургії, машинобудуванні і металообробці; залишилася без змін частка інвестицій в електроенергетиці, хімічній і нафтохімічній промисловості, виробництві будівельних матеріалів і легкої промисловості; зменшилася в лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, харчової промисловості та чорної металургії.

Таким чином, основна частина іноземних інвестицій в російську економіку направляється в паливну промисловість, торгівлю і громадське харчування та оптову торгівлю продукцією виробничо-технічного призначення, що закріплює сировинну спрямованість економіки Росії.

Значною мірою це викликане відмінностями в рівні рентабельності галузей промисловості. Найбільш високий рівень рентабельності властивий експортоорієнтованих галузях. З огляду на мультиплікативний ефект експортоорієнтованих галузей у розвитку інвестиційної сфери російської економіки, слід визнати певну залежність активізації інвестиційної діяльності від цих галузей.

Відбуваються зміни й ^ регіональній структурі іноземних інвестицій. За 2000-2003 рр.. збільшилися інвестиції: в Москви економіку з 36,8 до 46,8%, Тюменської області - з 1,7 до 10,8, Сахалінської області - з 2,3 до 7,0, Московської області - з 2,7 до 4, 2, Свердловській області - з 1,5 до 4,4, Республіки Саха (Якутія) - з 1,5 до 2,0%, інвестиції скоротилися: у економіку Омській області - з 7,2 до 5,8%, Челябінської області - з 5,4 до 3,5, м. Санкт-Петербургу-з 10,6 до 2,3, Самарської області - з 2,1 до 1,5%.

Регіональна підтверджує структура, що основна частина іноземних інвестицій зосереджена в невеликому числі регіонів і не сприяє вирівнюванню їх соціально-економічного розвитку.

Зміни в обсягах та структурі іноземних інвестицій зумовлювалася - наступними факторами:

• зниженням курсу долара США і істотним зниженням прибутковості інвестицій в основних секторах економіки провідних західних країн, що знаходилися в стані тривалої стагнації. В результаті поза економічного обороту опинилися значні вільні і відносно дешеві фінансові активи основних учасників світового інвестиційного ринку.

З іншого боку, стійке зростання російської економіки, стабільність соціально-економічної ситуації і зростаючі рейтинги інвестиційної привабливості Росії створили конкурентоспроможні для зовнішнього фактора інвестування окремі сектори національної економіки;

• знаходженням рейтингів міжнародних агентств інвестиційної привабливості Росії в інвестиційній фазі.

Одночасно зберігалися фактори, які стримують приплив іноземних інвестицій:

• високі інвестиційні ризики для іноземних інвесторів;

• низька конкурентоспроможність прямих інвестицій альтернативи щодо розміщення активів у торговельні та інші кредити і внесків іноземних юридичних осіб в російських банках;

• недостатня привабливість російського фондового ринку, обумовлена його слабким розвитком і залежністю від стану світової економіки і кон'юнктури світових фондових ринків;

• слабка привабливість і «непрозорість» для іноземних інвесторів інноваційних та інвестиційних проектів розвитку галузей національної економіки.