Головна

Функції малого підприємництва

До основних функцій малого підприємництва відносяться: інноваційність, протидія монополізму і підтримання нормального конкурентного середовища, протидія безробіттю та створення нових робочих місць, підвищення сукупного доходу широких верств населення і відповідно розширення споживчого попиту, підвищення професійної активності, плекання підприємницьких навичок, духу, традицій як дуже істотного інституту громадянського суспільства, формування середнього класу як основи соціально-політичної стабільності нації.

Здатність до створення і поширення інновацій є найважливішою функцією сучасного малого підприємництва. Процеси формування постіндустріального (індустріально-інформаційного) Товариства за своєю суттю засновані на інноваціях, що само по собі зумовлює помітну роль малих підприємств в економічному розвитку провідних країн світу.

В останні два-три десятиліття малі підприємства міцно зайняли місце лідера проривних науково-технічних розробок. У Додатку до таким інноваційним підприємствам новий виник термін - венчурний (ризиковий) бізнес.Зміст його полягає в організації у формі малого підприємства групи дослідників, інженерів, учених для розробки тієї чи іншої наукової ідеї, проекту. Широко відомі сьогодні найбільші та процвітаючі фірми, зокрема «Майкрософт» і «Ксерокс», що виросли з венчурних малих підприємств.

Часто венчурні малі підприємства створюються за фінансової участі великих фірм, концернів. Керівництво таких великих підприємств правомірно вважає, що це набагато вигідніше, ніж роками тримати усередині своїх структур малопродуктивні дослідні колективи. Фінансування (нерідко безоплатне) венчурних малих підприємств здійснюється також державою за рахунок бюджетних коштів. Венчурна форма ведення прикладних науково-проектних розробок через малі підприємства на практиці довела свою високу ефективність для національногр господарювання.

Інноваційна компонента присутня в багатьох напрямках діяльності малого бізнесу. Безризикової Зміст, «середньої» інноваційності полягає в активному впровадженні, адаптації різних нових технологій і матеріалів, що виправдали себе напрацювань. Суб'єкти малого підприємництва виявляються свого роду «губкою», і всмоктуючою поширює на локальних ринках виробничі й бізнес-ідеї, вже успішно реалізовані в інших країнах, регіонах. Надприбуток від такої діяльності виникає для тих, хто. Знайшов необхідну інформацію і зайнявся поширенням інновацій першими. У такій інноваційної діяльності малі підприємства за рахунок своїй гнучкості зазвичай випереджають великі підприємства. Очевидна велика користь для національних господарств від всієї інноваційної діяльності малого бізнесу.

Вкрай важливо для національної економіки те, що малі підприємства стимулюють конкуренцію у сферах діяльності великого бізнесу, протидіють монополізму. Інноваційність гнучкість малих підприємств, високий рівень конкуренції в самій сфері малого бізнесу позитивно впливає на всі сфери господарського життя.

У малому бізнесі (за деякими виключеннями, пов'язаними з зайвими державними адміністративними бар'єрами) практично відсутні перешкоди для міжгалузевого і внутрішньогалузевого переливу капіталів, руху робочої сили. Малі підприємства, на відміну від крупних, не можуть диктувати ринку рівень цін на свою продукцію. При цьому будь-які прорахунки крупних підприємств, включаючи встановлення і тривале підтримання монопольно завищені ціни, зниження якості, випуск морально застарілої продукції, використовується суб'єктами малого бізнесу для виходу на традиційні ринки збуту продукції великих компаній і віднімання у них частини прибутку. Багато нові ніші на ринку, що утворюються внаслідок інноваційних зрушень, або тимчасово (з кон'юнктурних причин) спорожнілі ринкові сегменти виявляються сферою випереджального докладання зусиль саме суб'єктів малого бізнесу. Тим самим малі підприємства вносять свій позитивний внесок у забезпечення нормального конкурентного середовища в національній економіці, «підстьобують» великі підприємства до проведення регулярних модернізацій, до максимального використання, впровадження у виробництво і менеджмент новинок технічного прогресу.

Мале підприємництво має специфічну перевагу над великими підприємствами також з точки зору інвестиційного процесу. У малому бізнесі цей процес є менш капіталомістким, ніж у великому, так як на малому підприємстві працівникам нерідко доводиться виконувати відразу декілька різних функцій, поєднувати кілька професій одночасно. Крім того, підприємства малого бізнесу не містять і в принципі не можуть дозволити собі утримувати довгостроково простоює обладнання, приміщення, зайву робочу силу. Внаслідок цього вартість робочого місця на малому підприємстві виявляється на порядок нижче аналогічного робочого місця на великому підприємстві.

Суб'єкти малого підприємництва активно використовують своє становище аутсайдера для організації рентабельної роботи в тих сферах, які не представляють фінансового інтересу для великого бізнесу, але є потрібними суспільству. Відновлення та експлуатація покинутих нафтових свердловин, ведення ремонтних всіляких робіт, доставка товарів і ведення торгівлі у віддалених місцях - все це сфери діяльності малого бізнесу.

Малий бізнес за своєю природою прив'язаний до локальних ринків. Ведення господарської діяльності для нього завжди пов'язане з вибудовуванням ланцюжків особистих контактів, особистих знайомств з постачальниками сировини, комплектуючих, а головне - з споживачами продукції. Особисті контакти дозволяють суб'єктам малого бізнесу дуже чуйно відчувати попит і швидкого реагування на його зміни. Крупні підприємства при всьому арсеналі засобів, що є в їх розпорядженні, такої можливості не мають.

Мале підприємництво відіграє роль соціального демпфера. Він здатний вбирати у себе вивільняються (особливо у періоди економічних депресій) робочу силу, підвищувати рівень добробуту широких верств населення, зміцнювати демократичні і н с т и т у т и суспільства, соціальне партнерство, розширює середній клас. Т м е с а м и м на сучасному суспільстві воно значною мірою забезпечує соціальну загальну стабільність як найважливіший момент нормального, збалансованого соціального розвитку країни та її національного господарства.

Крім того, малі підприємства виконують ще й функції соціально-психологічної допомоги населенню. Дослідження показують, що постійні клієнти ходять в невеликі магазинчики, в майстерні не тільки для покупок або отримання необхідних послуг, але й для живого спілкування з господарем і працівниками як зі старими знайомими. Необхідність такої психологічної допомоги зростає в усіх країнах, причому особливо - в високоурбанізірованних центрах розвинених країн.

У цьому сенсі сфера малого підприємництва відіграє важливу роль у забезпеченні здоров'я нації.

Прив'язка до локальних ринків обумовлює активну діяльність по захисту малого бізнесу навколишнього середовища. Будучи жителями того ж місця, округу, де ведеться їх господарська діяльність, багато суб'єктів малого бізнесу швидко усвідомлюють, виявляють джерела екологічних загроз і самі докладають зусиль для їх усунення. Через екологічні організації вони борються за виділення бюджетних та інших засобів для охорони навколишнього середовища і, нерідко, самі оперативно і результативно реалізують отримані кошти. Причому з прибутком для себе, як підприємців і, одночасно, захисту для себе і всіх інших жителів локальної території від несприятливих змін в екології.