Головна

Населення російських регіонів

Найважливішим елементом комплекс проблем соціально-економічного розвитку країн є закономірності відтворення населення, особливо висококваліфікованих працівників. Населення - найважливіший ресурс і фактор соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Вона характеризується перш за все загальною чисельністю мешканців, їх статево-віковим складом, розподілом по території країни, а також ступенем їх залучення в господарську діяльність. Поряд із цим важливими факторами якості населення є рівень освіти, ступінь задоволення потреб жителів на основі постійних джерел засобів існування і т.д. Особливо важливо також участь населення країн в загальносвітових процесах поділу праці і спеціалізації країн на певних напрямках виробництва товарів і послуг.

Світ у другій половині минулого століття проявилася тенденція скорочення смертності в більшості країн Європи та Азії. Рівень смертності в Росії тільки за останнє десятиріччя зріс у півтора рази і в 2000 р. більш ніж у півтора рази перевищував рівень смертності в американських і основних європейських країнах, за винятком колишніх радянських республік. Суттєві відмінності в рівнях народжуваності і смертності по регіонах Росії викликаються неоднаковими рівнями урбанізації, рухливістю населення, різними культурними рівнями, змінами матеріальних і культурних запитів, переходом від багатодітних до малодітних сім'ям, залученням жінок у суспільну, господарську і ділову діяльність, зміною ставлення до шлюбу і ін.

В природний приріст росіян з 1991 р. стався перелом, коли статистика зафіксувала скорочення в 3 рази його приросту в порівнянні з попереднім роком, бо в більшості регіонів з 1990 р. почалося скорочення природного приросту населення, сповіщаючи про початок масового процесу депопуляції в країні. Причому цей процес, як прогнозують демографи нашої країни та фахівці ООН, продовжиться до середини цього століття не тільки в Росії, але і в 40 невеликих країнах. В інших країнах очікується розширення відтворення населення, але при скороченні темпів природного приросту жителів.

Дані свідчать, що за 1989-2000 рр.. чисельність населення Росії скоротилася на 18 млн чол., у тому числі в містах на 1,6 млн чол., а в сільській місцевості - на 0,2 млн чол. Убутку росіян Причиною послужило перевищення числа померлих над народженими. Частково відшкодування убутку на три чверті покривалося міграцією.

Особливе місце в комплексі проблем відтворення населення Росії займає урбанізація, яка у другій половині минулого століття відбувалася дуже інтенсивно, як і в усьому світі. Число городян в Росії швидко збільшувалося як абсолютно, так і відносно. Їх питома вага у всьому населенні збільшився з 52% у 1959 р. до 73% в 1989 р., і на цьому рівні пропорція 73: 27 збереглася до 2002 р. Однак за проведених адміністративно-територіальних перетворень відбулися певні зміни в структурі як серед міських поселень, так і в чисельності їх населення, що характеризується даними останніх переписів населення.

У російських містах проживає в даний час більше 90% городян, а решта - у селищах міського типу. Число між міст переписами населення збільшилася за рахунок перетворення 66 міських та 4 сільських поселень. О 13 найбільших містах проживає близько третини населення міст. Звертає увагу, що міста-мільйонники розташовані переважно в європейській частині Росії, утворюючи особливі агломерації, в яких зосереджена основна економічна і адміністративна діяльність регіонів, державні та громадські організації поряд з науковими центрами і штаб-квартирами промислово-фйнансових груп (ПФГ), що грають важливу роль у розвитку ринкових відносин.

Сільські населені пункти в Росії неухильно скорочуються як за кількістю, так і за їх жителям. Виключення становлять дрібні поселення з кількістю жителів до] 0 чол.: Їх загальна кількість між переписами населення збільшилося на 4 тис. при невеликому збільшенням жителів у них. Продовжується зростання кількості населених пунктів в яких відсутні мешканці і яких у 2002 р. налічувалося 13 тис., але рішень про їх ліквідацію не прийнято, тому що в них зареєстровано населення, яке фактично проживає в інших населених пунктах. Відтік населення з «вимираючих сіл» посилює соціально-економічні проблеми ряду регіонів. У багатьох населених пунктах більше половини мешканців складають особи старше працездатного віку, і в цих населених пунктах практично відсутня сфера обслуговування, особливо медична. Однак половина сільських мешканців проживає у великих сільських поселеннях (понад тисячу жителів), розвиток яких становить одну з серйозних завдань регіональної політики.

У комплексі проблем розвитку регіонів виділяється також незадовільний стан з половозрастной структурою населення; ця проблема поки що вирішується найбільш невдало за весь післявоєнний період розвитку Росії. Як у цілому по країні, так і в більшості регіонів жінки перевищують за своєю чисельністю чоловіків, особливо в групі з 33-річного віку. Найбільшою мірою це виявляється в сільських поселеннях. Рідкісні відхилити зареєстровані в Республіці Саха і Чукотському АТ, у яких більше чоловіків. Щоб більшості регіонів з 1979 р. зберігається пропорція: на 114 жінок припадає 100 чоловіків.

Виявилася закономірність розподілу рівня утворення населення країни за віковими категоріями. Трапляються процеси відтворення якості населення регіонів.

Аналіз даних виявляє, що період між переписами відбувалося підвищення освітнього рівня росіян. Перш за все дані переписів виявили істотне підвищення професійної підготовки населення. Кількість громадян, які мають професійну підготовку, збільшилося за цей період більш ніж на 20 млн чол. (більше ніж у 1,4 раза), особливо з вищою і Освіта після закінчення ВНЗ - в 1,6 раза. Вперше в 2002 р. переписано 0,4 млн росіян, які закінчили аспірантуру, докторантуру і ординатуру. Майже в 2 рази збільшилась кількість осіб із середньою професійною освітою. Такі зміни є результатом підготовки за цей період 7,1 млн фахівців з вищою і 8,3 млн фахівців з середньою професійною освітою.

Практично усі регіони Росії забезпечені висококваліфікованою робочою силою. Про це свідчать дані Всеросійського перепису населення 2002 У Росії на 1000 чол. у віці 15 років і старше на 2002 р. налічувалося в середньому по країні майже 600 росіян з професійною освітою. По регіонах це значення коливалося від 407 чол. (Інгушетія), до 757 чол. (Бурятія). Причому трохи більше половини фахівців мали початкову та середню професійну освіту. Більш важливо те, що вища та фундаментальну наукову освіту в середньому мало 200 росіян, а по регіонах їх число коливалося від 170 чол. (Інгушетія), до 360 чол. (м. Москва). Це свідченням високої професійної підготовки населення всіх регіонів нашої країни.

Наведені вище дані свідчать, що всі регіони країни забезпечені професійно підготовленими фахівцями. Це є важливим чинником, резервом подальшого розвитку кожного регіону і максимального залучення в господарську діяльність, що далеко не у всіх регіонах мало місце в минулому десятилітті.