Головна

Загальний поняття про економічний потенціал

Економічний потенціал країни характеризує здатність суспільства виробляти товари та послуги і забезпечувати розширене відтворення в цілях задоволення потреб населення, поліпшення якості життя її громадян.

Суспільне виробництво представ Щоб ет собою процес перетворення ресурсів в продукцію запланованого обсягу та якості. У цьому плані воно у вирішальній мірі залежить від наявності і використання взаємозалежних і взаємообумовлених ресурсів, що визначають можливості виробництва:

• основного капіталу та інших нефінансових і фінансових активів;

• природних ресурсів;

• людських ресурсів;

• організації управління;

• інноваційного потенціалу.

Перші три елементи об'єднуються поняттями національного гатства бо в традиційному і розширеному розумінні. Вони визначають вихідні ресурсні можливості виробництва.

Разом з тим темпи і якість економічного зростання в сучасних умовах у вирішальній мірі визначаються розвитком науки та інноваційними перетвореннями, що забезпечують приріст виробництва, в основному за рахунок наукомістких товарів та послуг, та суттєве зниження ресурсоємності виробництва, а також поліпшенням організації виробництва і управління.

Потенціал економічного розвитку складається не з вихідних ресурсів тільки, але також з Науково-інноваційної та управлінського потенціалів. Організація управління та науково-інноваційний потенціал тісно пов'язані з національним багатством, однак в силу їх сутнісних характеристик розглядаються як самостійні елементи економічного потенціалу.

Наявність та використання цих факторів виробництва, у свою чергу, пов'язане з суспільним та економічним устроєм країни, зовнішньоекономічній ситуацією та економічною політикою, яка здатна прискорювати економічний розвиток, якщо вона націлена на довго-термінове ефективне відтворення, підвищення добробуту населення, модернізацію виробничого апарату, зростання конкурентоспроможності та забезпечення економічної безпеки. Питання науково-інноваційного потенціалу, а також суспільного і економічного устрою та економічної політики є предметом розгляду в інших розділах і зачіпаються в цьому розділі лише у тому випадку, якщо це необхідно для розкриття основної теми.

Найважливішою характеристикою, що визначає потенційні можливості країни по виробництву товарів і послуг, є націо-не багатство, що характеризує базові фактори економічного рос-ту, що забезпечує збільшення валового національного продукту і валового національного доходу як джерел задоволення потреб суспільства.

Національне багатство є результатом діяльності попередніх поколінь людей і в той же час є основою виробничій діяльності поколінь. Воно являє собою вартість сукупності економічних об'єктів, що забезпечують їх власникам можливість отримання економічної вигоди. Національне багатство (національний капітал) у традиційному розумінні відображає величину накопичених в країні матеріальних і нематеріальних цінностей, створених для виробництва та споживання, золотовалютних запасів, боргів інших країн (за вирахуванням боргів іншим країнам) та власності даної країни в інших країнах. У цьому плані воно є реальним, речовим багатством, що представляє собою реальні активи.

Разом з тим національне багатство можливо визначено як сукупна вартість всіх економічних активів (як фінансових, так і нефінансових) у ринкових цінах, що перебувають у власності резидентів країни, за винятком їх фінансових зобов'язань нерезидентам країни. При цьому слід враховувати, що фінансові документи (акції, облігації та інші коштовні папери), як правило, мають цінність лише тому, що представляють права власності на речові елементи національного багатства і приносять їм доходи.

Складовими частинами національного капіталу є індивідуальні капітали. Відтворення індивідуальних капіталів в їх переплетенні і взаємозв'язку утворює єдиний процес відтворення всього капіталу суспільства У цьому складному і суперечливому єдності індивідуальні капітали формально виступають як ресурси незалежних виробників товарів і послуг. У той же час вони об'єднуються системою економічних зв'язків, зумовлених закономірностями ринкового господарства - попитом і пропозицією, конкурентними умовами, станом ринків факторів виробництва і готової продукції та послуг, ринку позичкового капіталу та ін

Обсяг національного багатства визначається на певні дати в поточних і порівнянних цінах. У поточних цінах він відображає вартість його елементів у цінах придбання, що діяли у відповідних періодах. При цьому вартість основних фондів пере-зчитується відповідно до цін на дату їх переоцінки. Вимірювання фізичного обсягу та динаміки національного багатства здійснюється в цінах періоду, прийнятого за базисний

Для порівняльного аналізу економічного потенціалу різних країн показник національного багатства в абсолютному виразі і в розрахунку на душу населення перераховується в єдину валюту, наприклад в долари США.

Відповідно до системи національних рахунків (СНР), розробленої Статистичним відділом ООН і є основним документом, що визначає розуміння найважливіших макроекономічних категорій, в обсяг національного багатства входять нефінансові активи та фінансові активи.

Постійно вимагає створення активи поділяються на нефінансові вироблені активи та нефінансові непроізведенние активи. Окремо визначається також обсяг споживчих товарів тривалого користування в домашніх господарствах і прямі іноземні інвестиції.

Постійно вимагає створення вироблені активи - це активи, які є результатом виробничої діяльності: основний капітал, запаси матеріальних оборотних коштів і цінності.

Постійно вимагає створення непроізведенние активи являють собою активи, які не є результатом виробництва. До них належать матеріальні непроізведенние активи (земля, природні ресурси) і нематеріальні непроізведенние активи, що з'являються в результаті юридичних і облікових операції (наприклад, права на заняття певними видами діяльності).

Фінансові активи - це активи, яким, як правило, протистоять фінансові зобов'язання інших господарюючих суб'єктів. Наприклад, наданий кредит є активом для надав кредит і борговим зобов'язанням для особи, що його отримав. Активи та фінансові зобов'язання між резидентами країни в Основному відповідають один одному. Різниця між активами та зобов'язаннями резидентів країни у взаєминах з нерезидентами характеризує чисту вартість власного капіталу, що входить до національне багатство країни.

Національне багатство країни та її резидентів може бути розмежовано на що знаходиться на власної економічної території і на економічній території інших країн.

Особисте майно населення враховується окремо. До його складу включаються житлові та невиробничі будівлі, побутові товари тривалого користування і запаси споживчого призначення. До них належать автомобілі, холодильники, пральні машини, телевізори, комп'ютери та інші матеріальні активи, що знаходяться в домашніх господарствах. Включення їх в окрему групу зумовлено тим, що категорія національного капіталу пов'язана з розумінням національного капіталу як сукупності економічних об'єктів, що приносять дохід.

З метою визначення національного багатства країни складається баланс активів і пасивів. У ньому відображається вартість нефінансових і фінансових активів країни та їх фінансових зобов'язань на певну дату. Що визначається на цій основі величина нефінансових активів у сумі з чистими фінансовими вимогами до резидентів інших країн характеризує загальну величину національного багатства.

Наявність і ефективність використання національного багатства визначає величину виробництва ВВП в цілому і в розрахунку на одного жителя країни, його приріст, накопичення та вплив цих чинників на рівень і якість життя населення. За попередніми даними міжнародних зіставлень, проведених під егідою ООН, розвинені країни в кілька разів випередили інші країни з виробництва ВВП на душу населення.

За рівнем виробництва ВВП на одного жителя Росія відстає від США в 4,5 рази, від Німеччини і Японії - більше ніж у 3 рази. Багаторазові відмінності в рівні виробництва товарів і послуг є наслідком об'єктивних процесів. В останній третині XX ст. в результаті накопичення знань, розробки нових технологій та їх широкого розповсюдження почалося формування інформаційно-індустріального суспільства, що приходить на зміну індустріальному.

У уклад життя людства відбуваються кардинальні зміни. Розвивається нове суспільство суттєво відрізняється від своїх історичних попередників. Воно грунтується на розвитку науки і ефективних технологій, новій якості людського капіталу, зміні соціальної структури суспільства, більш високому рівні управління, більш раціональне використання ресурсів, пов'язаних з цими факторами новими можливостями у виробництві, споживанні і зниження питомих витрат ресурсів на випуск продукції та послуг. У сукупності ці обставини утворюють новий синергетичний ефект, що обумовлює формування новогр суспільства, в якому людський капітал перетворюється на головний фактор економічного розвитку.
Людський капітал - це сума вроджених здібностей, загального та спеціального освіти, набутого професійного досвіду, знань, творчого потенціалу, морально-психологічного та фізичного здоров'я, що забезпечують можливість приносити дохід.

Він починає розглядатися як найважливіша частина національного багатства. Відповідно виникає нова розширена концепція національного багатства як категорії, що включає також людський капітал.

Основними сферами діяльності, що формують людський капітал, є науково-освітній комплекс, система охорони здоров'я і сфери, які безпосередньо забезпечують умови життя.

Оцінка людського капіталу як складової частини національного багатства здійснюється шляхом визначення витрат на підготовку працівника, включаючи витрати на виховання, освіту, професійну підготовку, самоосвіта і т.д. (на це в сучасних умовах потрібно близько 25 років). З метою зіставлення національного багатства різних країн провадиться його переоцінка в долари США (або іншу валюту) за паритетом купівельної спроможності валют. У той же час величина людського капіталу може визначатися виходячи з потенційного доходу, який він може приносити. У наступних параграфах ці дві концепції розглядаються більш докладно.