Головна

Інвестиції: зміст і форми

Інвестиції - це грошові кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери, технології, машини, обладнання, інше майно, а також майнові та інші права, що мають грошову оцінку, що вкладаються в об'єкти підприємницької та (або) іншої діяльності для досягнення стратегічних цілей інвестора, отримання прибутку і (або) іншої корисного ефекту.

У трактуванні інвестицій можна виділити спільну рису - зв'язок інвестицій з отриманням доходу як метою інвестора, тобто інвестиції - це вкладення капіталу з метою отримання прибутку.

У складі інвестицій виділяють фінансові інвестиції та інвестиції в нефінансові активи.

Фінансові інвестиції - це придбання цінних паперів; відсоткові облігації федеральних, суб'єктів Федерації і муніципальних позик, часткою в статутному капіталі юридичних осіб; позики іншим юридичним особам.

Фінансові вкладення, здійснені підприємством, залежно від терміну погашення позик і кредитів підрозділяються на довгострокові (більше одного року) і короткострокові (одержання доходів протягом року).

Інвестиції в нефінансові активи - вкладення капіталу, що включають інвестиції в основний капітал, витрати на капітальний ремонт основних фондів, інвестиції в нематеріальні активи, витрати на приріст запасів матеріальних оборотних коштів, придбання інших нефінансових активів.

Інвестиції в основний капітал - це одноразові затрати на створення, відтворення та придбання основних фондів: нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи, формування основного стада, багаторічні насадження і інші витрати.

Інвестиції на капітальний ремонт основних фондів - це затрати на ремонт обладнання, машин, транспортних засобів, будинків і споруд. Капітальний ремонт виражається у відновленні і незначному поліпшенні споживчих властивостей елементів основних фондів.

Інвестиції в нематеріальні активи - придбання патентів, ліцензій, прав користування земельними ділянками і інших об'єктів природокористування, авторських прав, торгових марок, товарних знаків, програмних продуктів та ін

Інвестиції у приріст запасів матеріальних оборотних коштів - це витрати на формування запасів матеріальних оборотних коштів, необхідних для забезпечення стійкої роботи підприємства, і які визначаються як різниця надходжень оборотних коштів у запаси та їх вибуття.

Інвестиції в інші нефінансові активи - витрати на придбання у власність земельних ділянок і об'єктів природокористування, інших нефінансових активів.

У складі інвестицій виділяються також інтелектуальні інвестиції - вкладення коштів у підготовку спеціалістів, придбання патентів, ліцензій, ноу-хау, проведення наукових досліджень і розробок.

Учасниками інвестиційної діяльності можуть бути, як фізичні, так і юридичні особи, у тому числі іноземні, а також держави та міжнародні організації.

Інвестор - це юридична або фізична обличчя, що здійснює вкладення власних або позикових грошових, а також інших залучених майнових чи інтелектуальних цінностей в інвестиційний проект і забезпечує їх цільове використання.