Головна

Основні тенденції розвитку інвестиційну діяльність

Зміна масштабів і динаміки інвестиційної діяльності призвело до формування і змінам в розвитку ряду тенденцій. Перш за все, слід врахувати, що в національній економіці відзначається розвиток накопичувальних тенденцій. Так, у 2003 р. рівень заощаджень склав, за оцінкою, 28,3% від ВВП, у той час як нагромадження - 20,8% від ВВП, у тому числі накопичення в основний капітал - 18,3%.

У 2000-2001 і 2003 рр.. сформувалася тенденція випереджальних темпів росту інвестицій в основний капітал в порівнянні з темпами зростання ВВП і промислового виробництва.

Продовжується скорочення бази власних джерел інвестиційних ресурсів реального сектора економіки через зниження рентабельність виробництва.

Попри позитивну динаміку росту інвестицій, при сформованій вікову структуру основного капіталу, його фізичний і моральний знос, об'єм інвестицій є недостатнім для здійснення ефективної структурної політики і оновлення основних виробничих фондів.

Ступінь зносу основних фондів за великим і середнім підприємствам склала на початок 2003 р. 49,1%, у тому числі машин і устаткування - 57,1%.

На кінець 2002 р. середній вік машин і устаткування склав 20,1 р., частка машин та обладнання в віці більше 20 років склала 44,9%, а частка устаткування у віці до 5 років - 6,7%.

Змінюється структура інвестицій за формами власності. Так, частка інвестицій приватної власності зросла з 13,4% у 1995 р. до 31,3% у 2003 р., а частка державних інвестицій зменшилася з 31,3 до 24,2%.

У 2003 р. основний обсяг інвестицій припадав на організації приватної власності і склав 31,3%, порівняно з 2002 р. їх частка зменшилася на 0,7% пункту.

У складі інвестицій змінюється співвідношення між фінансовими нефінансовими і інвестиціями.

У 2000-2003 рр.. значними темпами зростали обсяги фінансових вкладень. Якщо до 2000 р. обсяги фінансових вкладень підприємств були значно менше інвестицій в основний капітал, то з 2000 фінансові вкладення постійно збільшуються і з цього моменту перевищують обсяг інвестицій в основний капітал по великим і середнім підприємствам.

У складі фінансових вкладень частка довготермінових інвестицій зростає і становить 28,8%, а частка короткострокових - зменшилася до 73,1%. Ці структурні зміни свідчать, що в реальному секторі економіки збільшуються інвестиції на нове будівництво і технічне переозброєння підприємств.

У 2003 р. в порівнянні з 2000 р. у складі нефінансових інвестицій збільшилася частка інвестицій в основний капітал (на 0,3% пункту), що трохи поліпшило їх структуру, і скоротилися інвестиції в нематеріальні активи.

Поліпшується видова структура інвестицій в основний капітал. Так, із загальної обсягу інвестицій в основний капітал (без суб'єктів малого підприємництва і параметрів неформальної діяльності) 37,1% було спрямовано на придбання, монтаж та встановлення нових машин і устаткування, тобто вкладені в активну частина основного капіталу (в 2000 р. 35,7%).

При загальній тенденції до зростання частки витрат на машини й устаткування у структурі інвестицій в основний капітал спостерігається зростання витрат на придбання імпортного устаткування. Якщо в 2000 інвестиції на придбання імпортного обладнання складали 22,9% від загальних інвестиційних витрат на машини й устаткування, то в 2003 р. їх питома вага підвищився до 23,7%. Імпорт машин і устаткування в 2001-2002 рр.. зростав випереджаючими темпами в порівнянні з динамікою імпорту в цілому, а також динамікою зростання вітчизняного машинобудування.

Основним джерелом інвестицій в основний капітал є залучені кошти, їх частка складає більше 50%. До залучених засобів належать: кредити банків, засобу від продажу акцій, благодійні та інші внески і засоби; різні форми позикових коштів, у тому числі кредити; кошти з федерального бюджету та бюджетів суб'єктів Російської Федерації; кошти позабюджетних фондів; іноземні інвестиції.

Із залучених коштів значний питома вага припадає на кошти бюджетів суб'єктів Федерації і федерального бюджету, позикові кошти інших організацій, кошти вищестоящих організацій та інші залучені кошти У складі залучених коштів у 2003 р. в порівнянні з 2000 р. збільшилася частка банківських кредитів з 2,9 до 5,3%, часткою позикових коштів інших організацій - з 7,2 до 9,%, частка коштів вищестоящих організацій - з 11,5% у 2002 р. до 12,5% в2003г., Адоль бюджетних коштів зменшилася з 21, 2 до 18,7%.

У структурі інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування посилюється тенденція зниження частки власних коштів. До власних засобів ставляться: прибуток, що залишається в розпорядженні підприємств і організацій; амортизація; накопичення; суми, що виплачуються страховими організаціями у вигляді відшкодування збитку.

За 2000-2003 рр.. частка власних коштів підприємств у джерелах фінансування основного капіталу скоротилася з 46,1 до 45,6%. За цей період частка прибутку у складі власних коштів підприємств, скоротилася з 23,4 до 18%. В деякій мірі зниження прибутку було компенсовано збільшенням амортизації, частка якої збільшилася з 18,1 до 23,8%.

Значні можливості для залучення інвестицій в основний капітал надає лізинг.

Лізинг - це вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі угоди лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний строк і на умовах, визначених договором лізингу, з правом викупу майна лізингоодержувачем.

Проте ця форма залучення інвестицій використовується поки недостатньо активно. Так, витрати на залучення лізингового майна великими і середніми лізинговими компаніями та іншими організаціями-лізингодавцями з метою подальшої передачі лізингоодержувачу на умовах фінансового лізингу в 2003 р. склали 19,8 млрд руб. Іхдоля в загальному обсязі інвестицій в основний капітал склала 1,1% проти 0,4% в 2002 р.

Після 1999 р. темпи зростання інвестицій в основний капітал значно зросли (за винятком 2002 р.). Це характерно і для галузевої динаміки інвестицій у основний капітал. Так, у 2003 р. збільшились темпи зростання інвестицій в основний капітал в наступних галузях економіки: промисловість, будівництво, лісове господарство, транспорт, зв'язок, торгівля, громадське харчування та оптова торгівля продукцією виробничо-технічного призначення, охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення, освіта, культура та мистецтво, темпи росту інвестицій скоротилися в сільському господарстві, житлово-комунальне господарство, науці та науковому обслуговуванні, у сфері «фінанси, кредит, страхування і пенсійне забезпечення», в управлінні.

У галузях промисловості значно зросла динаміка інвестицій в основний капітал: в електроенергетиці; паливної промисловості, особливо в нафтовидобувній і газової промисловості; в хімічній і нафтохімічній промисловості; чорної і кольорової металургії, машинобудуванні і металообробці; лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості; легкої та харчової промисловості; борошномельно-круп'яної і комбікормової; медичної; поліграфічній промисловості. Знизилася динаміку-ка інвестицій у вугільній промисловості, скляної і фарфоро-фаянсової промисловості, виробництві будівельних матеріалів.

Зміна динаміки галузевих інвестицій в основний капітал призвело в підсумку до зміни їх структури. У результаті структура інвестицій в основний капітал у галузях економіки характеризується наступними тенденціями.

Збільшилася частка інвестицій в: промисловості; галузі «зв'язок»; торгівлі і громадському харчуванні; оптової торгівлі продукцією виробничо-технічного призначення; житлово-комунальному господарстві; охороні здоров'я; фізичної культури; соціальне забезпечення; культурі та мистецтві; сфері фінансів, кредиту, страхування; пенсійного забезпечення; зменшилася частка інвестицій: в будівництві, сільському господарстві, транспорті, науці і науковому обслуговуванні; управлінні; не змінилася частка інвестиції в основний капітал у лісовому господарстві та освіті.

У промисловості частка інвестицій в основний капітал збільшився в: електроенергетиці; паливній промисловості, у тому числі нафтовидобувної та газової промисловості; хімічної і нафтохімічної промисловості, машинобудуванні і металообробці; лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Скоротилася частка інвестицій в нафтопереробній промисловості; вугільної промисловості; кольорової металургії, виробництві будівельних матеріалів; скляної та фарфоро-фаянсової та харчової промисловості. Частка інвестицій в основний капітал залишилася без змін у чорній металургії та легкої промисловості.

Однак у цілому структура інвестицій в основний капітал залишається неефективною.

Загальний обсяг інвестицій визначається інвестиціями в наступні галузі: паливна промисловість (20,5%), транспорт (18%), житлово-комунальне господарство (14,3%). Зростає питома вага інвестицій у видобувні галузі та галузі, що виробляють проміжну продукцію, що закріплює сировинну спрямованість національної економіки. Крім того, значною у загальному обсязі інвестицій в основний капітал є частка інвестицій підприємств природних монополістів (2003 р. - 41,9%).