Головна

Природна компенсація антропогенних впливів і біосферний рента

Останнім час широко обговорюються глобальні зміни природного середовища, пов'язані зі збільшенням вмісту вуглекислого газу в атмосферу від спалювання викопного палива і з вилученням продукції природної біоти. Вважається, що зростання вуглекислого газу завдяки парникового ефекту призводить до глобального потепління, в цілому несприятливого для людства. У свою чергу, вилучення продукції біоти веде до біосферою втрати стійкості. Ці побоювання знайшли своє відображення в Кіотському протоколі (1997) - міжнародній угоді, що передбачає зниження викидів вуглекислого газу країнами світу до рівня 1990 р.

Тим часом біосфера частково компенсує антропогенні впливу, поглинаючи надмірний вуглекислий газ з атмосфери і збільшуючи за рахунок цього масу живої речовини. Математичне моделювання дозволяє досліджувати кількісно це питання.

За результатами розрахунку на прикладі вісімнадцяти країн маємо дві їх групи: одні країни (їх більшість) спотворюють свою біоту; у інших, навпаки, біота з лишком компенсує антропогенні обурення.

В даний час запропонований економічний механізм, що підтримує досягнутий світовий рівень навантаження на біосферу. Країни, що виходять за її межі і за рахунок цього забезпечують приріст ВВП, повинні перемістити частину цього приросту іншим національним економікам. На цій основі використовується так звана біосферний рента - дохід з екокапітала, який мають ті країни (регіони), біота яких з надлишком компенсує антропогенний вплив на неї в даних країнах (регіонах).

Вироблення науково обгрунтованої системи рентних платежів країн світу за користування біосферою дасть матеріальний фундамент для практичної реалізації заходів щодо захисту навколишнього середовища - важливий аспект сталого розвитку. Ці платежі будуть направлятися для їх подальшого розподілу та використання у еко-господарської діяльності та в технологіях зв'язування антропогенного вуглекислого газу. На першому етапі кошти слід адресувати тим країнам, що розвиваються, які намагаються компенсувати своє відставання від розвинених країн надмірною експлуатацією своїх відновлюваних ресурсів. У першу чергу - це непоновлювані вирубки лісів. Вони можуть бути зупинені, якщо виплати розвинених країн за спотворення біосфери будуть направлені в країни, що розвиваються за умови припинення в останніх вирубки лісів.

Моніторинг розрахункової ренти дозволить контролювати ефективність її використання із метою зниження какдля ренти окремих країн, так і для регіонів, а в кінцевому підсумку - для зменшення антропогенного спотворення біосфери.