Головна

Види та підстави відповідальності

Держава, наділивши нотаріусів правом самостійно і незалежно від кого-небудь здійснювати від його імені свою діяльність, передбачив і їх відповідальність за допустимі в роботі порушення.

Залежно від характеру порушень нотаріуси можуть залучатися до різних видів відповідальності. При цьому нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах, як особи, які виконують свої обов'язки за трудовими договорами, несуть відповідальність за нормами трудового права. Вони можуть залучатися до дисциплінарної відповідальності. У разі ненавмисного завдання нотаріусами, що працюють в державних нотаріальних конторах, матеріальної шкоди, вони зобов'язанівідшкодувати його в межах, визначених трудовим законодавством. Безпосередньо ж перед клієнтами за вчинки таких нотаріусів відповідають органи юстиції, що наділили їх за дорученням Міністерства юстиції повноваженнями. У свою чергу, кожен нотаріус, який працює в державній нотаріальній конторі, відповідає перед органом юстиції.

Нотаріуси, що займаються приватною практикою, можуть безпосередньо залучатися до різних видів відповідальності, але з дотриманням процедур, встановлених законом чи статутами нотаріальних палат, членами яких вони є, а також прийнятими на підставі статутів професійних кодексів (кодексами професійної етики, положеннями про дисциплінарну відповідальність і т . д.).

У чинному законодавстві є норми, в яких конкретно названо, за які саме порушення і хто може залучити нотаріуса до відповідальності. Так,

- У разі порушення таємниці заповіту заповідач за правилом ч. 2 ст. 1123 ГК РФ має право вимагати компенсацію моральної шкоди, а також скористатися іншими способами захисту цивільних прав, передбаченими ГК;

- У разі вчинення нотаріальної дії, що суперечить законодавству Російської Федерації, нотаріус несе відповідальність відповідно до правил, закріплених в ч. 1 і 3 ст. 17 Основ законодавства про нотаріат;

- У разі неподання або несвоєчасного подання до податкового органу довідок про вартість майна, що перейшло у власність громадян, необхідних для обчислення податку з майна, що перейшло у порядку спадкування або дарування, нотаріус за правилом, закріпленому в ч. 4 ст. 17 Основ, може бутизалучений у судовому порядку до відповідальності відповідно до законодавства РФ.

Відповідальність нотаріусів за порушення податкового законодавства передбачена в ст. 129.1 Податкового кодексу РФ. Залучення нотаріуса до відповідальності за податкове правопорушення не звільняє його за наявності відповідних підстав від кримінальної або іншої відповідальності, передбаченої законами Російської Федерації.

Відносно нотаріусів, що займаються приватною практикою, за чинним законодавством встановлена цивільно-правова відповідальність. Так, згідно з ч. 1 ст. 17 Основ такий нотаріус, навмисне розголосили відомості про вчинені нотаріальні дії або вчинити нотаріальну дію, що суперечить законодавству Російської Федерації, зобов'язаний за рішенням суду відшкодувати заподіяну внаслідок цього шкоду. Нотаріуса, що займається приватною практикою, можуть зобов'язати за рішенням суду відшкодувати збиток клієнтові і в інших випадках, якщо він не може бути відшкодовано в іншому порядку.

Нотаріуси, притому не тільки працюючі в державних нотаріальних конторах, а й займаються приватною практикою, за певні професійні проступки можуть залучатися до дисциплінарної відповідальності. Якщо нотаріуси, які працюють в державних нотаріальних конторах, несуть дисциплінарну відповідальність за проступки в порядку, встановленому Трудовим кодексом РФ, то нотаріуси, які займаються приватною практикою, - в порядку, встановленому Професійним кодексом нотаріусів Російської Федерації, а також професійних кодексів нотаріусів, прийнятими нотаріальними палатами суб'єктів РФ відповідно до їх статутів.

У Професійному кодексі нотаріусів Російської Федерації міститься перелік проступків нотаріусів, що займаються приватною практикою,віднесених до дисциплінарних. Серед двадцяти одного проступку, названих в кодексі, є зокрема й такі, як:

- Вчинення нотаріальних дій, що суперечать вимогам законодавства;

- Заняття підприємницькою та іншою діяльністю, крім нотаріальної, наукової та викладацької;

- Надання посередницьких послуг при вчиненні нотаріальних дій;

- Вчинення нотаріальних дій поза встановлених меж нотаріального округу, крім визначених законом випадків;

- Засвідчення справжності підпису та вчинення інших нотаріальних дій у відсутність відповідних громадян або представників юридичних осіб;

- Довільне зміна розміру нотаріального тарифу у бік його завищення або заниження в порівнянні з розміром тарифів, встановлених законом або рекомендаціями (рішеннями) нотаріальної палати;

- Затримка на термін більше одного місяця сплати членських внесків до нотаріальної палати без поважних причин, а також заниження розмірів сплачуваних внесків чи інших обов'язкових платежів;

- Відсутність без поважних причин постійного місця вчинення нотаріальних дій більш двох місяців підряд або більше шести місяців протягом календарного року;

- Відсутність на робочому місці без поважних причин;

- Грубе або неодноразове (два і більше разів) порушення правил ведення нотаріального діловодства, встановленого режиму роботи нотаріальної контори;

- Порушення морально-етичних норм, передбачених професійним кодексом;

- Виконання нотаріусом повноважень нотаріуса в період виконання їх особою, тимчасово його заміщує.

Встановлюються в Професійному кодексі нотаріусів та заходи професійного впливу. Це:

- Зауваження;

- Догану;

- Сувору догану;

- Подача в суд клопотання про позбавлення нотаріуса праванотаріальної діяльності;

- Грошове стягнення в розмірі від 5 до 100 мінімальних розмірів оплати праці в якості компенсації завданих нотаріальної палаті збитку (розд. IX).

Порядок накладення дисциплінарних стягнень регламентується статутом нотаріальної палати і Професійним кодексом нотаріусів. У разі виявлення під час перевірки професійної діяльності нотаріуса правопорушень, що тягнуть за собою дисциплінарну відповідальність, комісія професійної честі нотаріусів виносить рішення, що містить рекомендацію про застосування до нотаріуса заходів дисциплінарного впливу. Це рішення передається на розгляд правління нотаріальної палати, яка після витребування від нотаріуса письмових пояснень має право накласти на нього дисциплінарне стягнення.

За використання нотаріусом, що займаються приватною практикою, своїх повноважень всупереч завданням своєї діяльності та з метою одержання вигод і переваг для себе чи інших осіб або за нанесення шкоди іншим особам, якщо це діяння заподіяло істотну шкоду правам і законним інтересам громадян або організацій або охоронюваним законом інтересам суспільства або держави, действующімзаконодательствомустановлена кримінальна відповідальність (ст. 202 КК РФ).

Однак, «як показує судово-слідча практика, нотаріуси найчастіше злочинно зловживають ... своїми публічними повноваженнями за посадою ». Разом з тим за чинним законодавством нотаріус, що займається приватною практикою, не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності як посадова особа. Тому у випадках, коли слідчі органи залучають таких нотаріусів до кримінальної відповідальності за зловживання своїми владними повноваженнями, суди виносять у відношенні їх виправдувальні вироки.