Головна

Взаємозв'язок державної влади і державного управління. Поняття і сутнісна основа взаємозв'язку державної влади та державного управління

Питання про взаємозв'язок державної влади і державного управління в науковій літературі розробляється порівняно давно. Висловлені різні точки зору. В одних випадках державне управління відмежовують від державної владияк специфічний вид державної діяльності. В інших - державне управління розглядається лише у зв'язку із здійсненням виконавчої державної влади, а не всієї системи державної влади. Ряд вчених вважає державне управління синонімом виконавчої державної влади.

Найбільш обгрунтованими представляються порівняно широкі трактування державного управління як однієї з форм здійснення влади, як практичне, організуюче та регулюючий вплив держави на суспільну життєдіяльність людей з метою її упорядкування, збереження або перетворення, що спирається на владну силу; діяльність всього державного апарату з регулювання суспільних відносин, з управління як громадськими, так і власними справами.

Змістовна конкретизація цих та інших широких трактувань державного управління, а також не пов'язаних з ними загальних його визначень породила безліч визначень державного управління, що характеризують окремі важливі сторони і прояви державного управління та носять тому обмежений характер.

До них можна віднести визначення державного управління:

- Як практичної організуючої діяльності держави на основі та на виконання законів, що складається в здійсненні виконавчо-розпорядчих функцій безперервно діючим апаратом державного управління.

- Як організуючої виконавчо-розпорядчої діяльності органів держави, що здійснюється на основі та на виконання законів і полягає у повсякденному практичному виконанні функцій держави;

- Як діяльності виконавчо-розпорядчих органів держави, яка здійснюється на підставі та на виконання законів і полягає в організаційній роботі, спрямованій на виконання планів розвитку народного господарства, бюджету,на охорону правопорядку та зовнішньої безпеки, розвиток освіти, науки, культури, охорони здоров'я і т.д.;

- Як діяльності державного або муніципального виконавчо-розпорядчого органу з впливу на об'єкт управління для переведення його в стан, необхідний для досягнення мети відповідного територіального утворення за допомогою прийняття правових актів, організації та контролю виконання цих актів та актів органів законодавчої (представницької) влади.

В останні роки інтенсивно розробляється ідея про те, що поняття «державне управління» введено в науковий обіг як віддзеркалення практики тоталітарної організації і здійснення державної влади в СРСР. На цій основі робляться спроби обгрунтувати неправомірність терміна «державне управління» в науковому значенні слова. Суть обгрунтувань даного положення зводиться до того, що саме по собі управління в будь-якому його вигляді звернено у всередину будь-якого колективу, організації, і з цієї точки зору управління в державному органі мало чим відрізняється або взагалі не відрізняється від управління в будь-якому іншому колективі. Тому воно не може бути охарактеризований як державне управління, а є просто управлінням.

Звертається увага на те, що саме по собі управління не може бути звернено у поза, оскільки є функцією з організації спільної діяльності всередині колективу. Тому державне управління також неможливо, як діяльність владних структур, звернена на зовнішній об'єкт управління.

Широкий розкид думок з питання про поняття державного управління ззастосуванням поняття, що склалися в науковій літературі з питання про поняття державної влади, серйозно утруднює аналіз взаємозв'язку державної влади і державного управління.

Сформовані протиріччя повинні вирішуватися шляхом подолання обмежених підходів до розуміння державної влади і державного управління, в кожному з яких абсолютизуються окремі їх сторони і прояви. Необхідно відмовитися від «апаратного» розуміння держави як замкнутого колективу чиновників, спільна діяльність яких, організована шляхом об'єднання їх зусиль, носить характер звичайного управління.

Разом з тим суттєво збіднюється сутність і зміст державного управління, коли воно розглядається лише у зв'язку із здійсненням виконавчої влади.

Сутність державного управління полягає в тому, що воно виступає головним каналом здійснення всієї системи державної влади, а не тільки окремої її різновиди (виконавчої влади) та отримання зворотних сигналів про стан об'єктів управління, облік яких у діяльності кожного різновиду державної влади необхідний для ефективного функціонування всієї системи державної влади.

Як особливий соціальний інститут державне управління виникає разом з виникненням поділу влади, до цього воно злито з державною владою, не відособлено від неї, а існуюче в науковій літературі ототожнення державної влади і державного управління є відображенням такої практики.

Державне управління не може бути протиставлене державної влади, оскільки здійснюється саме органами державної влади та посадовими особами, що представляють її. З цієї точки зору не можна визнативдалими класифікації органів держави на органи державної влади та органи державного управління, бо кожен орган державної влади в тій або іншій мірі здійснює управлінські функції і в цьому сенсі є органом державного управління.

Заперечення правомірності терміна «державне управління» має в якості свого теоретичного джерела протиставлення або ототожнення державної влади і управління, не враховують того, що державне управління є специфічним способом забезпечення взаємодії розділених гілок влади, без якого немає необхідності в його відособленому розгляді та існування.

Кожна різновид державної влади має своє особливе призначення, мета, що реалізуються через конкретизацію її в задачах, функціях, структурах, конкретних посадах.

Державне управління - це юридично оформляється діяльність з організації конкретного, системної взаємодії всіх гілок державної влади, спрямована на здійснення конкретних практичних дій на об'єкти управління державної влади, відповідно до її соціальним призначенням.

Державна влада в повному обсязі надає практичне, діяльну вплив на об'єкт управління саме у формі державного управління, яке звернено «всередину» суспільства, народу і в цьому сенсі є управлінням, а особливий склад суб'єктів управління (переважно органи держави) робить його державним управлінням.

З цієї точки зору взаємозв'язок державної влади та державного управління може бути визначена як система правових відносин між різними гілками державної влади, за допомогою яких здійснюється практичне, конкретне вплив на різні сфери життясуспільства та індивіда, що створюють необхідні передумови для здійснення належних їм прав, свобод і виконання правових обов'язків, спадкоємного переведення всієї суспільної системи в стану, постійно забезпечують їх розвиток та здійснення.

Всі елементи системи державної влади тісно пов'язані з державним управлінням: державне управління виникає як реалізація однієї з різновидів установчої державної влади, здійснюється відповідно до норм, встановлених законодавчою владою. Юридичні колізії, що виникають у процесі здійснення державного управління розглядаються і вирішуються судовою владою. Ефективність всієї системи державного управління багато в чому залежить від стану контрольної влади.

Разом з тим державне управління, безпосередньо стикається з потребами суспільства та його складових частин, може активно впливати на кожну з різновидів державної влади, виявляючи невирішені проблеми і тим самим ставлячи парадигми їх діяльності. Таким чином, у державному управлінні, як у загальному каналі практичного впливу державної влади на розвиток суспільства, виявляються особливості (моменти) всіх різновидів державної влади: установа підвидів управління, нормотворчість (постанови уряду, накази, інструкції міністерств і відомств), виконання законів і контроль за здійсненням влади.