Головна

Характерні риси механізму господарського

Загальна характеристика. В ході багаторічних перетворень в Індії склався особливий тип виробництва, що включає державне підприємництво, великі приватні об'єднання, дрібне капіталістичне виробництво і традиційний сектор. Зберігається багатоукладність перешкоджає створенню всеосяжного господарського механізму: він зберігає свою фрагментарність. До цих пір ринкові, капіталістичні стосунки в господарстві, особливо у сільськогосподарській сфері, є сусідами з напівфеодальним, оскільки прибуток не виступає регулятором господарських процесів. Частка організованого сектора індійської економіки в національному доході перевищує 50%, але в зайнятості - близько 30%. У промисловості організований сектор

переважає.

Основу неорганізованого, неформального сектора становить домашня промисловість, зосереджена головним чином на селі і органічно пов'язана з її економікою. Вона являє собою в основному успадковану форму ремісничого виробництва індійської громади.

Сектор великого приватного підприємництва. Структура індійського підприємництва сильно поляризована. Чільні позиції у ній займають представники найбільших станів. Ще в період колоніальний склалася висока концентрація виробництва за вкрай незначному розвитку нових галузей промисловості. У 1948 р. підприємства з числом зайнятих понад 1000 чоловік становили біля 7% їхнього загального числа, але на них було зайнято близько 70% робочої сили і припадало понад 70% знову створеної вартості у промисловості.

Нині переважна частина капіталу зосереджена в руках великих промислово-фінансових груп, ряд яких є породження східних монополій. У число найбільших входять Тата, Хіндустан Левер, Амбані, Адутья-Бірла, Бая-Муканд. 20 Активи найбільших торгово-промислових груп становлять 30% сукупних активів приватного акціонерного сектора. Під контролем найбільших груп виявився ряд ключових галузей, що визначають основні напрями технічного прогресу: виробництво багатьох видів промислового устаткування, сільськогосподарське машинобудування, електротехнічна, автомобільна і фармацевтична промисловість, виробництво інформаційної техніки.

Дані групи вже перетворилися в об'єднання промислові. Збільшення їх активів виробництва відображає концентрацію, а не підпорядкування дрібних і середніх виробників. Знизився торгово-лихварський контроль й експлуатація підконтрольних компаній.

Роль держави. Після здобуття Індією власною державності відбулося різке посилення ролі господарської держави. Державне підприємництво було зосереджено перш за все у великій промисловості, де на нього припадало майже 3 / 5 основного капіталу і половина робочої сили. Це мають чорна металургія, машинобудування, хімічне виробництво, нафтопереробка.

Частка державних компаній в масштабі всього господарства невелика. Вона піднялася з 3% в 1950 р. до 12% ВВП в 1986 г., склавши 100% у залізничному, авіаційному транспорті, 53 - у морському, 96 - в електроенергетиці, 100 - в нафтовій промисловості, 98 - у вугільній, 93% - у банківському та страховому ділі. В обробній промисловості участь держави залишалося відносно невеликим - 10%. Оскільки держсектор розвивався переважно у капіталомістких галузях, що його внесок у розширення зайнятості виявився значно скромніше - з 4,2 до 7% економічно активного населення.

Розвиток державного сектора в найбільш капіталоємні галузях інфраструктури та промисловості різко прискорила створення вітчизняної бази найважливіших засобів виробництва, дозволило проводити політику низьких, нерідко субсидійованих цін на їхню продукцію, що стимулювало прискорений розвиток більшості споживають її галузей економіки. Переход основної частини банків в руки держави в 1969 і 1980 рр.. посилив ефективність залучення банківських вкладів, так як вони гарантувалися економічною міццю держави, підвищенням ставок по внесках, розширенням мережі відділень.

Сприяння вирішенню загальнонаціональних цілей обмежувало прибутковість державного сектора. Норма прибутку в громадському секторі була нижчою приватного, а за 80-90-і роки вона значно зросла (валові прибули до використовуваному капіталу в 1996 р. склали 15,1% проти 7,8% у 1980 р.). Державний капітал розвивав галузі, що був нездатний підняти приватний капітал, але від яких залежали умови

відтворення у багатьох галузях господарства інших.

Ряд виробництв, доступні для дрібної промисловості, було зарезервовано за дрібними і середніми підприємствами, самостійними виробниками. Основним методом поділу сфер підприємництва було ліцензування промислове.

Велику роль у регулюванні господарства відігравала кредитно-грошова політика уряду. Були створені організації довгострокового фінансування промисловості, які розширили масштаби фінансової підтримки сприяли зміні її галузевої та соціально-економічної структури. На фінансування промисловості була спрямована податкова політика, найважливішим елементом якої стало поєднання високої прогресивності оподаткування дивідендів та інших розподіляються доходів, що йдуть на особисте споживання. За це реінвестується прибутку мали пільги, що поширювалися також на купівлю державних цінних паперів, акцій і облігацій промислових підприємств.

Держава роблять значний вплив на розвиток сільського господарства. У його руках було зосереджена основна частина іригаційної системи, зрошуваний 40% відповідних сільськогосподарських земель. Центральний уряд встановлювало закупівельні ціни на мінімальному рівні для пшениці і рису та здійснювало різноманітний контроль над багатьма іншими продуктами, застосовуючи комбінацію цінового регулювання та субсидування в цілях підтримки підприємців і споживачів. Для цього було створено 200 сільськогосподарських регіональних державних банків. Держава поставки субсидіювала води для іригації, електроенергії, добрив і ряду інших найважливіших засобів виробництва. У багатьох частинах країни сільгоспвиробники не за платили електрику. Найбільші витрати уряду йшли на добрив субсидування - 0,7% ВВП в 1997 р. У цілому держава у 1995-1997 рр.. забезпечувала до 22% капіталовкладень у сільське господарство проти 35% в 80-і роки.

Для здійснення структурних зрушень потрібно було координувати функціонування всіх форм господарської діяльності. Найважливішим інструментом такої координації сталі п'ятирічні плани, що включали в себе програми розвитку країни у галузевому та соціально-економічному аспектах, цілі, стратегію їх досягнення та мобілізації ресурсів. Директивний характер плани мали лише по відношенню до державних капіталовкладень, по відношенню до приватного сектора вони грали індикативну роль. План в конкретній формі визначав напрямок і характер економічної політики, межі та глибину державного втручання в господарське розвиток країни. Ряд дослідників оцінює індійську плановану економіку не як, а як контрольовану. Свого піку «контролювання» досягло в 70-і роки, в наступний період йшло його ослаблення.

До державного сектору безпосередньо примикають і частково входять в нього спільні і державно-кооперативні підприємства, які являють собою особливу форму взаємодії між державним «і приватним сегментами господарства. Найбільший розвиток отримала державно-кооперативні система кредиту. Частка «спільних» у капіталі компаній фабричних підприємств до середини 80-х років піднялася до 8%, а частка землеробських виробничих кооперативів чистої посівної площі становила лише 0,2%, частка кооперативних підприємств в капіталі фабричної промисловості - 2%.

Сектор дрібних і середніх підприємств. Розвиток концентрації і централізації капіталу не призвела до відповідного зростання середніх підприємств. Їх підтримка з боку держави була значно меншої, ніж дрібних, а ступінь прямої конкуренції з великими підприємствами - значно більшою. За своїми розмірами індивідуальні та середні капітали сильно поступаються іноземному і національному великому підприємництву. В структуру промислового підприємництва залишається нерозвиненим середнє, сполучна ланка між дрібними і великими підприємствами, розвиток

якого може послабити загальну ступінь централізації і концентрації капіталу.

Дрібна промисловість розвивається в основному з торговельного капіталу, а не виростає з докапіталістичних укладів й не перетворить їх. Це один з аспектів, що зумовлює високу поляризацію індійського соціальної структури господарства, сприяє збереженню докапіталістичної промисловості.

Трудові відносини. Процес індустріалізації мало змінила співвідношення у структурі найманого праці. Основна маса економічно активного населення зосереджена в докапіталістичної, неорганізованою, периферійної економіці. Сучасний сектор охоплює близько 30% економічно активного населення. Це засвідчує про переважання в країні традиційних докапіталістичних і різних перехідних форм зайнятості за наймом. Вони характеризуються усякого роду позаекономічними залежностями працівника (кабальні, кастові, родоплемінні та інші зобов'язання).

Процеси формування і регулювання ринку праці в організованих та неорганізованих сферах економіки носять автономний характер. Особливістю формування та положення робочої сили в традиційних галузях є її стійкий зв'язок з селом. Сильний тиск безробіття, ієрархічність кастового розміщення найманого праці, важкі житлові умови сприяють збереженню традиційних потоків мігрантів з тих же сіл і районів в одні і ті ж міста, підприємства, галузі. При наймання робочої сили зберігають свій вплив релігійна, кастова, етнонаціональна приналежність, а також земляцтва. Піраміда структури кастової співвідноситься із основними соціальними відмінностями в їх складі. Найбільша концентрація нижчих каст недоторканих зберігається серед сільськогосподарських, будівельних і промислових робітників неорганізованої сфери економіки.

Зростання відносного перенаселення підвищує вигідність докапіталістичних форм експлуатації в неорганізованому секторі. Реальна оплата робітників неформального сектора може знижуватися нижче за фізіологічний мінімум під впливом пропозиції. Там діють неринкові регулятори на основі особистої залежності працівників, лихварському рефінансування постійного дефіциту в споживанні найбідніших верств.

У трудові відносини в промисловості поряд із сучасними формами їх навіть на великих підприємствах зустрічаються різноманітні успадковані від минулого форми експлуатації, включаючи лихварство. Профспілковий рух помітно зросла, але охоплює менше половини організованого сектора промисловості. Рух роздроблений політично і організаційно. При цьому в країні діє законодавство, згідно з яким підприємцям важко звільняти робітників або закривати малорентабельні підприємства на великих компаніях.