Головна

Інституційна структура


світової фінансової системи

Інституційно, організаційно світовий фінансовий ринок являє собою сукупність приватних державних і міждержавних кредитних установ і ТНК, які виступають організаторами і посередниками вивезення та перерозподілу капіталів по країнах в залежності від попиту та пропозиції.

У світовій фінансовій системі діють три основні групи учасників: банків і ТНК, міжнародні портфельні інвестори (пенсійні та страхові фонди, інвестиційні фонди) і міжнародні офіційні позичальники (урядові і муніципальні органи, міжнародні та регіональні організації). Система високо монополізована. У ряді її сегментів 10 на найбільших об'єднань припадає понад половини мобілізуються коштів.

Транснаціональні банки. Важливе місце в світовому фінансування займають банківські компанії. На першому етапі економічного розвитку комерційні банки домінували. На середньому та вищому рівні розвитку зросло значення спеціалізованих посередників і ринків цінних паперів. Серед близько 100 тис. приватних банків близько 500 виконують роль головної ланки у системі міжнародного кредиту інститутів.

Потреби ТНК, держав, в банківському обслуговуванні зростають настільки швидко, їх запити так різноманітні, що навіть розгалужений апарат одного транснаціонального банку не в змозі обслужити клієнтів, що оперують у світовому масштабі. Звідси тенденція до міжнародної кооперації банків, взаємного використання мережі відділень, створення спільних банківських філій та бюро. Позики, що видаються групою банків, називаються синдикованими.У такому виді останні десятиліття була представлена велика частина банківських позик.

Основна частка доходів провідних банків світу складається за результатами біржових операцій на валютному сегменті фінансового ринку. 80% прибутку забезпечується на біржовій грі (коливання крос-курсів долара, фунта, німецької марки в основному на основі ф'ючерсної торгівлі).

Інституційні інвестори контролюють значну частину фінансових активів світу - 8-10% ВМП.

Біржі здійснюють мобілізацію коштів і міжнародного переміщення капіталу. Обсяг міжнародних біржових операцій невеликий - 0,2-4% ВМП, а в абсолютних розмірах це десятки млрд дол

ТНК. Великими суб'єктами міжнародних фінансових відносин виступають транснаціональні компанії. Вони мають в своєму розпорядженні гігантськими внутрікорпораціоннимі накопиченнями і покривають за рахунок самофінансування більше половини своєї потреби в капіталі. Однак ТНК постійно потребують капітал для обслуговування постійно зростаючого виробництва і збуту продукції. Їх фінансові операції в значних обсягах інтернаціоналізувати і часто мають світовий характер. ТНК використовують всі типи ринків, що входять в структуру світового ринку - національної, іноземні та міжнародні, але більшою мірою - євроринок. З сумарною короткостроковій і середньостроковій заборгованість найбільших ТНК на європозики припадає понад 40%. Частка євроринку постійно зростає, оскільки він служить джерелом кредитування, не обмеженого національним контролем, і дає переваги на отримання кредитів позичальникам з світовими зовнішніми зв'язками.

Як і всі інші суб'єкти світового ринку капіталів, ТНК використовують його не лише для отримання кредитів на обслуговування поточних платежів або довгострокових вкладень. Володіючи власними активами величезними, міжнародні компанії використовують ринок капіталу для найбільш прибуткового розміщення належних їм грошових і фінансових вимог. При цьому ТНК стикаються з мінливістю курсів і валютних

процентних ставок. Щоб уникнути і кредитних курсових втрат, а також для одержання спекулятивного прибутку вони здійснюють різноманітні валютні операції.

Держава у світовій фінансовій системі виступає у особі центральних і місцевих органів влада, казначейства, емісійного, експортно-імпортного банку або інших уповноважених установ і може виконувати функції безпосереднього кредитора, позичальника або грати роль гаранта і одержувача за зовнішніми зобов'язаннями приватних юридичних осіб. Прикладом прямого міжнародного кредитування державою може служити надання субсидій та економічної допомоги (0,2% ВМП) на двосторонній і багатосторонній основі. Не менш істотна роль державної страхування експортних кредитів та прямих капіталовкладень. Щоб здійснення державного страхування експортних кредитів у багатьох країнах ще у перші десятиліття минулого століття були створені, а пізніше реорганізовані спеціальні інститути. В одних випадках вони є державними організаціями (Сполучені Штати Америки), в інших напівдержавними (Британія, Франція), в третій - приватними компаніями, які оперують від імені і за рахунок уряду (Німеччина).

Гарантійні інститути сприяють експансії ТНК економічної, що дозволяє їм привертати дешевші, ніж на вільному ринку, кошти для кредитування експорту. Це підсилює конкурентні позиції на світовому ринку постачальників з країн з найбільш розвиненою системою страхування експорту, особливо у періоди економічних спадів.

У більшості індустріальних країн експорт кредитується переважно приватної банківською системою. Разом з тим практика безпосереднього державного кредитування зовнішньоторговельних операцій в тій чи іншій формі поширена всюди, і насамперед, через діяльність державних і напівдержавних зовнішньоторговельних банків. Крім того, держава створює умови для експорту рефінансування (переобліку експортних векселів) на пільгових умов у центральному чи іншому державному банку.

Міжнародні банки та фонди. Особливу становище в інституційній структурі світового ринку капіталів посідають міждержавні банки та валютні фонди. У їх числі - створений в 1930 р. Банк міжнародних розрахунків (БМР) (Базель, Швейцарія), сприяє центральним банкам що беруть участь в ньому держав у проведенні взаємних розрахунків, що спостерігає за станом євроринку і забезпечує регулювання валютних і кредитних відносин в усьому світі. Остання з перерахованих функцій характеризує БМР як важливий допоміжний орган найбільших міжнародних валютно-кредитних установ світового характеру - МВФ і СБ.

Міжнародних розрахунків Банк окрім контролю за міжнародними банківськими операціями та надання консультацій, нерідко забезпечує центральним банкам короткострокове фінансування в особі «проміжних» позик, які повертаються, як тільки банк домовляється про більш довгострокове фінансування у вигляді проміжних позик, які повертаються, як тільки банк домовляється про більш довгостроковому фінансуванні.

Поряд зі світовими банками і фондами, в яких беруть участь майже всі країни, існує цілий ряд регіональних і континентальних міжурядових банків: Європейський інвестиційний банк (1958 р.), що обслуговує учасників ЄС та асоційовані з ним держави світу, що розвивається; Міжамериканський банк розвитку (1959 р. ); Африканський банк розвитку (1964 р.); Азіатський банк розвитку (1963 р.); Європейський банк реконструкції та розвитку (1990 р.).

Розвиток міжнародних операцій суб'єктів світового фінансового ринку призвело до того, що сукупний оборот чисто фінансових операцій у світі збільшувався в багато разів швидше світового обороту товарів та послуг. Вже на початку 90-х років частка операцій фінансового характеру в усьому платіжному обороті досягла 90% в порівнянні з 60-70% у

70-ті роки і 40 - 50% в 60-і роки.

Фінансові операції дозволяють отримувати додатковий прибуток від переміщення капіталу в залежності від зміни кон'юнктури світового фінансового ринку в різних його центрах. Тим самим вони ведуть до спекулятивної орієнтованості ринку, до небезпечного відриву фінансових угод від реальних економічних операцій. Існуючий порядок у світовій фінансовій системі відповідає інтересам країн, фінансові інститути яких займають у ній провідне положення й можуть отримувати вигоди за рахунок слабких, завдаючи їм шкоди.

«Відмивання грошей». Незаконні перекази та обіг капіталу в грошовій формі, отриманого злочинним шляхом, в кінці XX століття придбали загальносвітові масштабів. Щорічні обсяги «брудних» грошей, які циркулюють у світовій фінансовій системі, оцінюються в 500-1500 дол млрд, що приблизно відповідає 1,5-5% ВМП.

Масштаби «відмивання» грошей ростуть паралельно з процесами відкритості національних господарств, міровізаціей руху капіталу, послабленням контролю за кредитними операціями. Це дає можливість приховувати отримані незаконним шляхом грошові кошти, переводячи їх через кредитні установи по всьому світу. Проведення проблеми властиво як респектабельним, так і офшорним банкам. У 1998 р. нараховувалося близько 60 тис. офшорних банків, які підпорядковувалися 60 різних юрисдикціях. Приблизно 44% з них розташовані в Карибському басейні і в Латинської Америки, 28% - в Європі.