Головна

Безпека і гігієна праці

У Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права в поняття права на справедливі і сприятливі умови праці включається забезпечення кожному умов роботи, що відповідають вимогам безпеки та гігієни.

На регіональному рівні Європейська соціальна хартія присвячує праву на безпечні та здорові умови праці цілу статтю. Проголошується, що держави - учасниці Хартії беруть на себе зобов'язання: видати правила з техніки безпеки і гігієни праці; створити наглядовий механізм дляздійснення цих правил; консультуватися по мірі необхідності з організаціями роботодавців і працівників з приводу заходів, спрямованих на поліпшення техніки безпеки та гігієни праці.

Основний масив конкретних міжнародних стандартів, детально регламентують безпеку та гігієну праці, міститься у конвенціях і рекомендаціях МОП.

Численні акти МОП, прийняті з даного питання, можна згрупувати наступним чином.

Засади національної державної політики в області безпеки і гігієни праці (Конвенція № 155 і Рекомендація № 164, Протокол до Конвенції № 155).

Створення на підприємствах служб гігієни праці (Конвенція № 161 і Рекомендація № 171).

Загальні і галузеві правила з техніки безпеки та спеціальні технічні правила оснащення верстатів і машин захисними пристроями (Конвенції № 119і 84, Рекомендації № 118 і 192).

Правила з гігієни праці (повітря, шум, вібрація), забезпечення гігієни праці при використанні на виробництві хімічних речовин (Конвенції № 148, 177, Рекомендації № 156, 177); галузеві правила з гігієни праці в промисловості, в торгівлі, в установах, у морському транспорті, в шахтах (Конвенції № 120 і 176, Рекомендації № 120 і183), санітарно-гігієнічні правила, що захищають працівників від виробничих шкідливостей у вигляді небезпечних токсичних речовин: бензолу, азбесту, білого фосфору, канцерогенних речовин, свинцевих білил, радіації, спор сибірської виразки. З цих питань прийнято більше 10 конвенцій.

Заходи щодо запобігання великих нещасних випадків на виробництві (Конвенція № 174 і Рекомендація № 181).

Міжнародні стандарти по перенесенню і пересуванню ваги (Конвенція № 127 і Рекомендація № 128).

Медичний огляд працівників, зайнятих на особливо шкідливих роботах (Рекомендація № 97).

Повідомлення про нещасні випадки на виробництві, професійні захворювання та їх реєстрації (Рекомендація № 194).

Інспекція праці у промисловості, торгівлі, сільському господарстві, у будівництві, на транспорті, в гірничодобувній промисловості (Конвенція № 81, Протокол 1995 до Конвенції № 81, Конвенція № 129, Рекомендації № 81, 82, 133). Конвенція № 81 зобов'язує ратифікували її держави створити систему інспекції праці та наділяє інспекторів наступними повноваженнями: безперешкодний прохід без попереднього повідомлення і в будь-який час доби на будь-яке підприємство, яке підлягає інспекції; огляд у денний час всіх будівель, які підлягають інспекції; здійсненнябудь-яких перевірок, контролю і розслідувань, які вони можуть вважати необхідними, щоб упевнитися в тому, що законодавчі положення суворо дотримуються.

Протокол до Конвенції № 81, прийнятий на 82-й сесії МОП в 1995 р., передбачив поширення положень Конвенції № 81 на всі категорії працівників. Однак кожній державі, який ратифікував Протокол 1995 р., надається можливість виключити з дії Конвенції № 81 військовослужбовців, поліцейських, працівників спецслужб, в'язниць, деякі інші категорії державних чиновників, якщо застосування до цих категорій осіб Конвенції № 81 створить певні проблеми. Допускається й інша можливість. Держави не виключають зазначені категорії осіб зі сфери дії Конвенції № 81, але допускають інспектування з певними обмеженнями та умовами.