Головна

Поняття правових принципів та їх види

Під правовими принципами слід розуміти закріплені в чинному законодавстві основоположні і керівні початку правової регламентації, що визначають зміст, зміст і застосування права.

Правові принципи не можуть бути віднесені до числа абстрактних понять. Такий висновок можна зробити звязку з тим, що дані принципи закріплені у змісті правових норм. У звязку з чим ці норми необхідно виділяти в процесі правозастосовчої діяльності, оскільки вони визначають зміст, зміст і застосування права. Тому норми-принципи мають пріоритетне значення при реалізації правових приписів.

Таким чином, значення правових принципів полягає в наступному. По-перше, вони визначають зміст, зміст і застосування права. По-друге, вони виконують роль основоположних і керівних почав по відношенню до решти правовим приписам. По-третє, вони визначають основу правового статусу субєктів права.

Можна виділити кілька видів принципів права. Перш за все виділяють загальні правові принципи, які закріплені в Конституції РФ. Принцип може бути названий загальноправовому, якщо він застосовується у всіх ситуаціях реалізації норм права незалежно від їх галузевої приналежності. До числа загальноправових необхідно віднести принцип законності, оскільки при побудові всіх без винятку правовідносин повинно дотримуватися чинне законодавство. Загальним правовим принципом є рівність усіх перед законом та судом. У процесі правозастосовчої діяльності має бути забезпечене однакове застосування законів по відношенню до всіх без винятку особам, у тому числі і в судовій діяльності. Загальноправовому принципом є неприпустимість дискримінації, тобто встановлення відмінностей в правовому регулюванні і правозастосуванні з порушенням встановлених законодавством заборон. До числа загальноправових слід віднести і принципи визнання, дотримання та захисту прав і свобод людини і громадянина, які оголошені вищою цінністю, що визначають зміст, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої і виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вони повинні забезпечуватися правосуддям. Отже, при застосуванні кожної норми права повинні зясовувати, наскільки вона відповідає чинним правам і свободам людини і громадянина.

Таким чином, загально принципи мають у своєму змісті загальні юридично значимі обставини, що підлягають перевірці при прийнятті кожного правового рішення. З перерахованих загальних принципів можна виділити наступні юридично значимі обставини, що підлягають перевірці під час прийняття правових рішень. По-перше, відповідність прийнятого рішення законодавству. По-друге, забезпечення однакового застосування законів до всіх без винятку особам, у тому числі і в процесі судової діяльності. По-третє, відсутність дискримінаційних мотивів при прийнятті рішення. По-четверте, відсутність обмежень проголошених у законодавстві прав і свобод людини і громадянина. Перераховані юридично значимі обставини підлягають перевірці при винесенні кожного правового рішення, незалежно від того, ким і коли приймаються такі рішення. Природно, вони підлягають перевірці і на підприємствах нафтової та газової промисловості. Доведеність перерахованих юридично значимих обставин дозволяє визнати правозастосовчі рішення винесених без порушення загально-правових принципів.

Наступним видом є міжгалузеві принципи, то є норми-принципи, які можуть бути застосовані при регулюванні не всіх відносин, а тільки відносин, що є предметом суміжних галузей права, наприклад, трудового, цивільного та адміністративного. До числа міжгалузевих можуть бути віднесені принципи свободи праці та заборони примусової праці, правової охорони власності. Міжгалузеві норми-принципи мають у своєму змісті юридично значимі обставини, що підлягають перевірці при застосуванні норм суміжних галузей права. Зокрема, із перерахованих міжгалузевих норм-принципів можна виділити наступні юридично значимі обставини:

1) вільне розпорядження здібностями до праці при виборі роду занять і припинення
відносин у сфері праці;

2) відсутність примусу при залученні до праці і продовження трудової діяльності;

3) добровільний розпорядження майном, включаючи винагороду за працю, можливість
позбавлення майна тільки на підставі судового рішення.

Доведеність перерахованих юридично значимих обставин дозволяє визнати, що рішення винесено без порушення перерахованих міжгалузевих принципів.

Наступним видом слід назвати галузеві принципи, то є норми-принципи, що застосовуються при регулюванні відносин, що складають предмет окремих галузей права. Дані принципи отримують своє закріплення в Загальній частині відповідної галузі права.

Відмінною рисою ТК РФ є наявність спільних становище як в інститутах Загальної, так і в інститутах Особливої частини.

У звязку з чим можна виділити внутрішньогалузеві правові принципи окремих інститутів права.